വിഭാഗങ്ങള്‍ (ആവശ്യമുള്ളതെടുത്താ മതി കെട്ടോ)

27 July 2010

തുരുമ്പെടുക്കാത്തത്കണ്ണാടിയില്‍ നോക്കിയപ്പോള്‍..
മുടി വല്ലാതെ നരച്ചിട്ടുണ്ട്..
കാലം കടന്നു പോകുന്നത്....
ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നതിങ്ങനെയൊക്കെയാണു.

ഈയിടെ മറവി വീണ്ടും കൂടിയിട്ടുണ്ട്..
വിശപ്പും കെട്ട്പോയിരിക്കുന്നു...
ചുറ്റുപാടും...മുഖങ്ങള്‍
വീണ്ടുമൊരുപാടുമാറിയിട്ടുണ്ട്..

മുറിയിലേക്കുള്ള...
ഗോവണി വല്ലാതെ വിറയ്ക്കാറുണ്ട്...
കഴുക്കോലുകള്‍ ദ്രവിച്ചെന്ന്തോന്നുന്നു...
ജനല്പ്പാളികളും കരയാറുണ്ടിപ്പോള്‍...

ലോകമെനിക്കുചുറ്റുമിപ്പോള്‍..
കറങ്ങാറേയില്ല...
അതെന്നെശ്രദ്ദിക്കാറേയില്ലെന്ന്..
മനസ്സു വല്ലാതെ പരാതി പറയാറുണ്ട്...

മുറിക്കുള്ളില്‍ കറങ്ങുന്ന..
ഫാനി‌റ്റെ ശബ്ദമെപ്പോഴും പേടിപ്പെടുത്തുന്നു...
അതെന്നേപ്പോലെ......
എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും, പൊട്ടിവീണേക്കാം

എന്നിട്ടും,
ചില ഓര്‍മ്മകളെ മാത്രമെന്താണാവോ...
കാലത്തിനു വേണ്ടാത്തതു?

നഷ്ടപ്പെടലുകളുടെ കണക്കുകള്‍..മാത്രം
അതു തുരുമ്പെടുക്കാതെ വച്ചിരിക്കുന്നു......